Životní příběhy

Práce v Šebetově

#Práce #Archiv

Tzv. pracovní terapie byla nedílnou součástí každodenního života v šebetovském ústavu. Z vyprávění narátorek víme, že pracovní činnost byla součástí denního režimu prakticky po celou 2. polovinu 20. století. Přímé archivní doklady máme pro léta šedesátá a počátek let sedmdesátých. Práce byla chápána jako „výchovný a léčebný prostředek“, což platilo také pro Ústav sociální péče v Šebetově. Pracovní činnosti obyvatelek zároveň přispívaly k ekonomickému zajištění chodu celého ústavu, a to zejména v rámci ústavního hospodářství (chov hospodářských zvířat). Další činnost měla přispět k rozvoji národního hospodářství (sběr druhotných surovin, závazky socialistické práce –  brigády v JZD v Šebetově). Činnosti v ústavu byly přesně organizovány. Obyvatelky byly rozděleny do „pracovních kroužků“, kterých bylo v roce 1960 celkem šest. Jedna z pracovních skupin se starala o hospodářství a úklid (1), dále ženy pracovaly jako pomocnice v kuchyni (2), další skupina pracovala v prádelně (3), několik žen pak zvlášť v pletárně (4), dalších asi 21 obyvatelek se věnovalo ručním pracím, a sice výšivkám, háčkování a šití (5). Největší skupina žen pracovala v tzv. péřovně, kde se dralo peří a v létě při pěstování léčivých bylin (6). V šebetovském ústavu se mimo jiné (ručně) šily prošívané přikrývky.

1.
Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ústavu sociální péče pro hluchoněmé ženy v Šebetově za rok 1960, 1961, 1962; Komplexní rozbor ÚSP Šebetov za rok 1971.
2.
Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ústavu sociální péče pro hluchoněmé ženy v Šebetově za rok 1960, s. 1.
3.
Srov. tamtéž, s. 7 (závazky pro JZD); z druhotných surovin šebetovský ústav shromažďoval a odevzdával starý papír, textil, kosti, železo a lahve. Srov. tamtéž, s. 4.
4.
V roce 1960 z celkem 104 obyvatelek šebetovského ústavu bylo 92 zařazeno do pracovních skupin. Srov. tamtéž, s. 1.
5.
V roce 1971 se ušilo v Šebetově asi 300 prošívaných dek. Srov. Soka Blansko, Sociální služby Šebetov, Komplexní rozbor ÚSP Šebetov za rok 1971, s. 3.